Picture of the author
Picture of the author

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de diensten van Filosofische Praktijk in de smiezen met Vivian van der Smissen als eigenaresse.

Filosofisch practicus Vivian van der Smissen is praktijkhouder en verantwoordelijk.

Nakomen afspraken, afzeggingen en duur van de gesprekken.

Gesprekken en/of andere diensten beginnen op het tijdstip zoals afgesproken tussen filosofisch practicus Vivian van der Smissen en de bezoeker. Filosofische gesprekken duren in de regel 45 minuten. Soms is het wijsheid eerder te stoppen of langer door te gaan. Indien een bezoeker meer dan 15 minuten te laat komt dan vervalt het gesprek, ook wanneer deze online zou zijn. Deze sessie zal dan wel in rekening gebracht worden. Wanneer een bezoeker een afspraak wenst af te zeggen of te verplaatsen dan dient hij/zij dit 24 uur van tevoren te doen. Dit kan door te bellen, WhatsApp of sms bericht of per email via volgende contact gegevens. (telefoonnummer 06-48690749 of mail vivian@indesmiezen.com) Wordt een afspraak later dan 24 uur van tevoren afgezegd of de bezoeker verschijnt niet op de afspraak zonder tijdige afzegging, dan worden de kosten van het gesprek volledig in rekening gebracht. De bezoeker heeft niet het recht een gemiste afspraak kosteloos in te halen. Tenzij er sprake was van overmacht in het oordeel van filosofisch practicus Vivian van der Smissen, dan kan het gesprek wel kosteloos worden ingehaald. Filosofisch practicus Vivian van der Smissen houdt zich het recht voor een gesprek af te zeggen als daartoe noodzaak bestaat. In dat geval zal de bezoeker hier tijdig van op de hoogte stellen, voorwaarde is wel dat Filosofische Praktijk in de smiezen over de contactgegevens van de cliënt beschikt. Door de COVD19 situatie kunnen cliënten in plaats van een live gesprek of sessie voor een onlinegesprek of sessie kiezen, indien mogelijk. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Tenzij de cliënt zonder correcte afmelding, zoals hierboven beschreven, verstek laat gaan of te laat afzegt, dan is de cliënt wel een vergoeding ter hoogte van het hoogste tarief voor particuliere cliënten verschuldigd. Beperkte verantwoordelijkheid Filosofische Praktijk in de smiezen  verzorgt filosofische gesprekken maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die bezoekers verbinden aan inzichten, ideeën die mogelijkerwijs als gevolg van de dienstverlening door Filosofische Praktijk in de smiezen zijn opgedaan. Filosofische Praktijk in de smiezen sluit bezoekers met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt geen psychotherapeutische dienstverlening, die cliënten zijn op andere hulpverleners aangewezen.

Tarieven, facturen en betalingen

Particuliere bezoekers, bedrijven, en organisaties ontvangen na afloop van het gesprek of workshop een factuur voor de geleverde diensten. Het tarief komt overeen zoals gepubliceerd op de website www.indesmiezen.com. Filosofische Praktijk in de smiezen stuurt alleen elektronische facturen, per email. Facturen dienen te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Voor elke week waarmee deze betalingstermijn wordt overschreden, is de bezoeker de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd. Te laat betaalde vorderingen zijn inclusief bijkomende rente- en administratiekosten, onmiddellijk opeisbaar. Diensten op offertebasis worden gefactureerd conform offerte. Tijdens een serie gesprekken worden eventuele tariefwijzigingen niet tussentijds doorgevoerd.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Bezoekers stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens conform de privacyverklaring van Filosofische Praktijk in de smiezen te vinden op de website www.indesmiezen.com.

Geschillen

Wanneer er tussen een bezoeker en Filosofische Praktijk in de smiezen een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekken kan worden opgelost, dan worden de gesprekken stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde gesprekken, dan wel betaling van reeds besloten gesprekken) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken te doen plaats vinden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen Filosofische Praktijk in de smiezen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene voorwaarden is steeds te raadplegen op de website www.indesmiezen.com

Laatste wijziging 22-7-2022 door Vivian van der Smissen, filosofisch practicus en eigenaresse van Filosofische Praktijk in de smiezen

Privacy verklaring

Privacyverklaring Filosofisch Praktijk In de smiezen met Vivian van der Smissen als eigenaresse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Postbus 3155, 3003 AD Rotterdam.
  • Telefoonnummer: 06-48690749
  • Email: vivian@indesmiezen.com
  • website: www.indesmiezen.com

Filosofisch Praktijk In de smiezen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVKnummer: 86767968, BTW NL4319030B98, bank IBAN NL96ASNB0708016111 t.n.v. Vivian van der Smissen.

Filosofisch Praktijk In de smiezen verwerkt persoonsgegevens alleen als u gebruikt maakt van haar diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan Filosofisch Praktijk In de smiezen verstrekt. Wij doen er alles aan alleen de voor de bedrijfsvoering en voor het voldoen van wettelijke noodzakelijke vereisten de - persoonsgegevens te verzamelen. Filosofisch Praktijk In de smiezen zal alleen voor de volgende redenen gegevens verwerken en/of verzamelen;

 1. Administratief. Het in orde maken van de betaling. Waarbij voor wat betreft de financiële administratie Filosofisch Praktijk In de smiezen de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar hanteert, opgelegd door de belastingdienst.

 2. Contact. Om met u te kunnen te kunnen opnemen d.m.v. bellen, emaillen, WhatsApp bericht of een andere vorm van contact om tot opdrachtuitvoering te kunnen overgaan. Het gaat dan om naam, adres, aanspreekvorm, telefoonnummer, e-mail.

3. Gespreksnotitie. Tijdens het gesprek maakt Vivian aantekeningen ten behoeve van de voortgang en het precies volgen van het denkproces van de cliënt. Deze aantekeningen zijn anoniem en worden niet bewaard, tenzij in overleg met bezoeker dit wenselijk is.

4. Geluid/beeld opnamen. Altijd in overleg met de cliënt is het soms zinvol een gesprek op te nemen. Tevens kan ik deze geluidsopnamen gebruiken voor reflectie op mijn werk als practicus om te bespreken tijdens een supervisiesessie, waar deze volstrekt anoniem worden gebruikt.

5. Bewaartermijn van in overleg bewaarde gegevens zal maximaal zes maanden zijn. Mochten jouw persoonsgegevens niet kloppen of wil je jouw gegevens inzien, veranderen, verbeteren of verwijderen. Maar ook als je bezwaar hebt over de manier waarop Filosofisch Praktijk In de smiezen jouw gegevens verwerkt. Dan kun een mail met je verzoek sturen naar vivian@indesmiezen.com Filosofisch Praktijk In de smiezen neemt de passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Heb je het gevoel dat jouw gegevens niet veilig zijn of zijn er tekenen van misbruik neem dan direct contact op met Filosofisch Praktijk In de smiezen via mail of telefoonnummer. Mocht je een officiële klacht willen indienen over de omgang met jouw persoonsgegevens, dan wil Filosofisch Praktijk In de smiezen je erop wijzen dat je dit kunt doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen Filosofisch Praktijk In de smiezen mag deze privacyverklaring wijzigen en aanvullen, zonder bezoekers daarvan vooraf of achteraf van op de hoogte te stellen. De geldende en dus actuele versie van de privacyverklaring is in te zien en/of te downloaden op de website www.indesmiezen.com

Contactgegevens:

  • Postbus 3155, 3003 AD Rotterdam.
  • Telefoonnummer: 06-48690749
  • Email: vivian@indesmiezen.com
  • website: www.indesmiezen.com

Filosofisch Praktijk In de smiezen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVKnummer: 86767968, BTW NL4319030B98, bank IBAN NL96ASNB0708016111 t.n.v. Vivian van der Smissen.

Laatste wijziging 22-7-2022 door Vivian van der Smissen, filosofisch practicus en eigenaresse van Filosofische Praktijk in de smiezen